daňový poradce

BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část III. (období 1948 – 1988)

Ve třetí části tohoto seriálu budeme pokračovat poúnorovými daňovými změnami roku 1948, které pomalu deformovaly zdaňování subjektů většinou progresivně, a to v některých případech vedlo až k 100% zdanění. Článek je rozdělen na tři části, počínaje rokem 1948 až 1951, spuštěním druhé daňové reformy 1952 až 1969, poslední třetí část spadá do normalizačního období 1970 až 1988.

Celý článek:BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část III. (období 1948 – 1988), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2012, ISSN 1211-9946, s. 20 – 23, Praha, 2012

BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část II. (období 1928 – 1948)

V druhé části tohoto seriálu budu pokračovat změnami po roce 1928, změnami po tzv. Englišově 1. daňové reformě v roce 1927. Článek je rozdělen na dvě části, počínaje rokem 1928 až do skončení 2. světové války a tříleté poválečné období, rok 1945 až do nástupu dělnické moci v únoru 1948

Celý článek:  BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část II. (období 1928 – 1948), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 6/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012

BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část I. (období 1918 – 1927)

V tomto a následujících příspěvcích bych se chtěl zabývat daňovou soustavou od roku 1918 až po rok 1993. Vím, že v dnešní době raději každý ocení radu v oblasti současné daňové soustavy, ale není od věci se blíže seznámit i s naší daňovou historií. Následující „seriál“ spočívá v komplexní rešerši zákonů přímých a nepřímých daní, počínaje rokem vzniku Československa v roce 1918 a přechodu z dřívějšího rakouského práva na nové právo Československé. Celá práce je rozdělena do 4 dílů, které oddělují a věrně zobrazují zásadní změny v celé československé historii. Přínos tedy nelze spatřovat v aplikaci do praxe, ale v rámci zájmové, poznávací, pedagogické, ale i vědeckovýzkumné.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část I. (období 1918 – 1927), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 5/2012, ISSN 1211-9946, s. 27 – 29, Praha, 2012

BEER WERDAN, P., Statistický systém VIES a systém INTRASTAT

Vstupem ČR do EU se Česká republika stala součástí jednotného vnitřního trhu. Vznikla tak „oblast bez vnitřních hranic“, v níž byly propojeny trhy zboží, pracovníků, služeb a kapitálu. Společným úsilím členských zemí byl vytvořen hospodářský prostor umožňující uplatňovat čtyři svobody: svobodu volného pohybu, zboží, služeb, osob a kapitálu. Tento vnitřní prostor si vyžádal specializovaný kontrolní mechanismy jako je VIES a INTRASTAT.

Celý článek:BEER WERDAN, P., Statistický systém VIES a systém INTRASTAT, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2012, ISSN 1211-9946, s. 5 – 8, Praha, 2012

BEER WERDAN, P., BEER, D., Významné změny evropských směrnic rady EU upravující oblast daně z přidané hodnoty

Cílem příspěvku je chronologicky seřadit změny od účinnosti směrnice Rady 2006/112/ES. Tato směrnice nahradila již nepřehlednou mnohokrát novelizovanou historickou 6 směrnici 77/388/EHS vydanou dne 17. 5. 1977. Tato směrnice se stala třetí nejvýznamnější směrnicí a klíčovým novodobým nástrojem pro vytvoření rámce, páteře celého zákona o DPH v rámci Evropské unie vedoucí k vytvoření harmonizovaného systému.

 Celý článek: BEER WERDAN, P., BEER, D., Významné změny evropských směrnic rady EU upravující oblast daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 7-8/2011, ISSN 1211-9946, s. 15 – 20, Praha, 2011

BEER WERDAN, P., Základní směrnice Rady Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty

Obsahem příspěvku je rozbor některých významných evropských směrnic týkající se DPH, které ovlivnily proces harmonizace. Příspěvek si neklade za cíl popsat více než 60 směrnic, návrhů, rozhodnutí a výjimek, ale zaměřit se pouze na ty podstatné, který měly podstatný dopad na celý vývoj v této oblasti.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Základní směrnice Rady Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2010, ISSN 1211-9946, s. 7 – 13, Praha, 2010

BEER WERDAN, P., Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty

Jednotná DPH bylo v nedávné minulosti aktuálním tématem pro politiky a odborníky, tato případná změna by ale postihla i každého občana. V tomto příspěvku se pokusím shrnout podstatné změny pro, či proti zavedení jedné sazby.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 2/2010, ISSN 1211-9946, s. 9 – 12, Praha, 2010

Predikce důsledků zavedení jednotné sazby DPH

Cílem dizertační práce je nastínit teoretická východiska daně z přidané hodnoty i predikovat možné důsledky jednotné daně z přidané hodnoty na životní úroveň domácností, a odhadnout praktické dopady se zavedením jednotné daně z přidané hodnoty na veřejné rozpočty.

Disertační práce ke stažení: Disertační práce – Predikce důsledků zavedení jednotné sazby DPH

Manažerské simulátory pro podporu strategického rozhodování

Malé firmy mohou na jedné straně flexibilněji reagovat na současnou ekonomickou krizi, na straně druhé na ně má velký vliv nepředvídatelnost a neustálá změna externích faktorů. Aby se malá firma mohla rychle rozhodovat, mělo by být její rozhodování podpořeno vhodným systémem na podporu rozhodování, například manažerskými simulátory na bázi systémové dynamiky, které jsou analyzovány v disertační práci, jejímž hlavním cílem je právě analýza možnosti využití manažerských simulátorů pro podporu strategického rozhodování v prostředí malých firem.

Celá práce: DISERTAČNÍ PRÁCE – Manažerské simulátory pro podporu strategického rozhodování

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

  • Write your inquiry in detail in the box above;
  • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
  • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
  • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
  • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony