daňový poradce

 

 Odpověď: V podstatě jsou možné 2 varianty: darování dle darovací smlouvy nebo dědění po smrti a z toho vyplývající daň z převodu nemovitosti. Darování i dědění se řídí zákonem číslo č. 357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Základem pro darování nemovitosti je sepsání darovací smlouvy dle §628 a násl.obč.zákoníku. Darovací smlouvu si mohou sepsat rodiče s dětmi sami, ale na druhou stranu i zavkladovaná smlouva na KÚ může být v budoucnu prohlášena za neplatnou, když tam bude nějaká chyba, takže raději předat právníkovi. Darovací smlouva je nezbytná, aby řádně proběhl převod vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu. Na základě návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitosti, jehož součástí je darovací smlouva, povoluje následně katastrální úřad vklad nemovitosti. Měla by obsahovat alespoň:

 • Identifikační údaje dárce a obdarovaného (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození nebo rodné číslo)
 • Označení a popis darovaného majetku (u nemovitosti katastrální číslo)
 • Jednoznačně vyjádřenou vůli dárce danou věc darovat a jednoznačně vyjádřenou vůli obdarovaného věc přijmout
 • Datum podpisu
 • Podpis obou stran (v případě darování nemovitosti musí být podpis úředně ověřený)
 • Často se vpisuje do smlouvy věcné břemeno na dožití rodiče

 V zákoně o dani dědické, darovací a převodu nemovitosti je v § 19, odstavci 3) uvedeno, že od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině, přičemž do I. skupiny přitom patří příbuzní v řadě přímé a manželé, do II. skupiny patří např. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tedy, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů. Při splnění zákonných podmínek i spolužijící osoby (např. druh či družka).

V případě darování nemovitosti rodičů dětem se tak na dani darovací neplatí nic, nepodává se ani daňové přiznání na FÚ, protože je tento dar osvobozen od darovací daně.

Daň z převodu nemovitosti se v případě darování či dědictví neplatí. Stát na tyto způsoby nabytí nemovitého majetku pamatuje právě daní darovací a dědickou, ale ta je, jak jsem se již zmínil osvobozena v I. a II. skupině.

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

 • Write your inquiry in detail in the box above;
 • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
 • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
 • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
 • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony