daňový poradce

Zajímavé judikáty 2018

Havarijní pojištění u pronájmu závodních vozidel a DPH 2 Afs 345/2016-34

V rámci výše zmíněného rozsudku se řešila otázka, zda-li je havarijní pojištění vozidel, které je poskytováno jako součást nájemní smlouvy a které hradí nájemce spolu s nájmem, součástí hlavního plnění (tedy pronájmu vozidla) nebo se jedná o samostatné plnění.

Read more ...

Novinky 2019 – DPH a EET

EET

Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin do 10% sazby DPH – nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně také dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu.

Součástí návrhu je zvláštní režim EET pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali „úřední“ účtenky – bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa. Všechny ostatní výjimky včetně „prodeje kaprů na vánoce“ by se zrušily.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem – u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).

Do 10% sazby daně návrh přeřazuje tyto služby:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů) – kód CZ-CPA 56, pro pivo podávané ze sudů o obsahu větším než 10l je však navržena výjimka z výjimky a u něho by se nově uplatnila 10% sazba daně. Zatímco u podávání nealkoholicjých nápojů by došlo ke změně sazby z 15 % na 10 %, u podávání točeného piva by došlo ke změně z 21 % na 10 %
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků  – kód CZ‑CPA 95.29.11,
 • opravy jízdních kol kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.

Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude nadále uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen, tak by došlo k následujícímu vývoji:

  pizza na talíři pizza s sebou
listopad 2016 DPH 21 %, bez EET DPH 15 %, bez EET
prosinec 2016 až ?? 2019 DPH 15 %, s EET DPH 15 %, bez EET
od ?? 2019 DPH 10 %, s EET DPH 15 %, s EET

Novinky 2019 – omezená uznatelnost úroků i pro nespojené osoby

Omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních nákladů. Tímto limitem je vyšší z částek 30 % daňového zisku EBITDA a 80 mil. Kč.

V případě překročení této hranice budou výpůjční náklady daňově uznatelné do výše 30 % z hodnoty daňové EBITDy (což je, zjednodušeně řečeno: rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými náklady + daňové odpisy + nadměrné výpůjční náklady). Základní pravidlo bude aplikováno na veškeré úrokové náklady (tj. na úroky hrazené jak spojeným, tak i nespojeným osobám).

Za výpůjční náklady se kromě úroků z úvěrů a půjček považují např. i související kurzové rozdíly, úroky zahrnuté do pořizovací ceny aktiva či úroky obsažené ve smlouvě o leasingu. Pravidla omezující uznatelnost výpůjčních nákladů z titulu nízké kapitalizace by přitom měla být zachována pro všechny poplatníky.

Kryptoměny

Účetní pohled:

Kryptoměny nejsou v české legislativě brány jako peníze, cenné papíry, nebo ceniny. Jde o nehmotnou, nemovitou, zastupitelnou věc, a tím pádem nejsou kryptoměny osvobozeny od daní jako akcie. Jediný případ, kdy je transakce kryptoměnami osvobozena od daně, je při darování v přímé příbuzenské linii, některým v pobočné linii a manželovi/manželce. Kryptoměny nejsou ani cennými papíry, ani deriváty, proto není potřeba přecenění na reálnou hodnotu. Kryptoměny se tedy ocení pořizovací cenou, v případě těžby, pak vlastními náklady.

Read more ...

Prodloužení obecných lhůt daně z příjmu

Prodloužení obecných lhůt daně z příjmu

Dle § 148 odst. 1 daňového řádu nelze daň stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Read more ...

Od 1.1.2014 bude pozemek pod stavbou bytu či domu o DPH ve výši 21% dražší

Od 1.1.2014 bude pozemek pod stavbou bytu či domu o DPH ve výši 21% dražší Kdo z vás uvažuje o koupi nové nemovitosti, tak na 90% bude od 1.1.2014 pozemek pod stavbou o 21% dražší!! A proč?  Totiž malá nenápadná změna zákona o dani z přidané hodnoty, která byla schválena Senátem může zdražit nemovitost i o stotisíce Kč. Dnešní zákon o DPH v § 56 odst. 1 a 2...

BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocené sazby DPH ve vybraných oblastech – část III.

Příspěvek se zabývá posledními závažnějšími oblastmi, ktere jsou zdaňovány sníženou sazbou daně a to: výrobou, distribucí a prodejem potravin a nealkoholických nápojů, poskytováním stavebních a montážních prací. 

V textu se seznámíte s jednotlivými prostředími z pohledu autora a se zásadními problémy, které přináši změny sazeb DPH.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocené sazby DPH ve vybraných oblastech – část III., Bulletin Komory daňových poradců České republiky 4/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013

BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH ve vybraných oblastech – část II

Tento text navazuje na příspěvek z minulého e-Bulletinu (č. 2), který analyzoval zásadní výhody, resp. nevýhody spojené s jednotnou sazbou DPH, a to v jediném státu Evropské unie, Dánsku.

V tomto a následujícím dílu budeme řešit predikci případného zavedení jednotné DPH, a to s případnými dopady do vybraných hlavních ekonomických oblastí, ve kterých se v současnosti uplatňuje snížená sazba DPH. Články se zabývají seznámením se s jednotlivými prostředími z pohledu autora. Do každé z těchto oblastí jsou doplněny příklady snižování nebo zvyšování sazby DPH a důsledek takového počinu vlády ať v České republice, nebo v jiné zemi Evropské unie.

Následující text je rozdělen na dvě samostatné části, přičemž první se zabývá oblastí ubytování a druhý oblastí knih, časopisů apod. Analýza těchto odvětví právě souvisí se změnou DPH. Jedním z hlavních cílů jsou specifikace zásadních problémů vyplývající z této změny a případné možné důsledky.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH ve vybraných oblastech – část II, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 18 – 22, Praha, 2013

BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH v Dánsku

DPH hodnoty patří vedle příjmových daní do kategorie nepřímých daní a spolu vytvářejí významný podíl příjmů na veřejném, resp. státním rozpočtu. Vedle daní z příjmů a spotřebních daní tvoří hlavní páteř daňové soustavy, příjem z těchto tří daní zaujímá největší podíl na inkasu daní (abstrahujeme-li od příjmů z pojistného na sociálním pojištění) a také nejrychleji, nejúčinněji a nejefektivněji reaguje na plátce, potažmo i na poplatníka ze strany legislativních změn. Vstupem české republiky do Evropské unie bylo oficiálně zahájeno přizpůsobování tuzemského daňového systému principům stanoveným právní úpravou EU.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Dopady a důsledky sjednocení sazby DPH v Dánsku, Bulletin Komory daňových poradců České republiky 3/2013, ISSN 1211-9946, s. 10 – 15, Praha, 2013

BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část IV. (období 1989 – 1993)

V poslední čtvrté části zakončím historický nástin daňových změn, úprav a reforem polistopadovými změnami, a to až k třetí daňové reformě v roce 1993. Tímto rokem i opustím toto 75leté putování vývoje československého daňového řádu. Článek je rozdělen na dvě části, a to na období 1989 až 1992 a daňovou reformu v roce 1993.

Celý článek: BEER WERDAN, P., Historický vývoj daňové soustavy v ČR – část IV. (období 1989 – 1993), Bulletin Komory daňových poradců České republiky 10/2012, ISSN 1211-9946, s. 11 – 13, Praha, 2012

Tax Advise - Online

We provide online consultancy in the field of accounting and taxes. We will answer a simpler question starting at CZK 300. In case of a more complicated question, the question will be evaluated by the tax advisor and the client will be informed about the price in advance.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný vstup
Neplatný vstup

To enter a query:

 • Write your inquiry in detail in the box above;
 • Fill in the billing information, company, name and surname, company ID, VAT number, address, e-mail, telephone;
 • We will then inform you of the price for the solution of your inquiry and an advance invoice will be sent to you;
 • A response will be sent to you within 3 to 72 hours, depending on the complexity of the request, after the payment has been credited to our account;
 • In exceptional cases, individual solutions can be agreed upon.

Daně ikony