Dotaz: Moje maminka by ráda převedla rodinný dům s pozemky na mne. Která alternativa je nejschůdnější  a daňově nejpřijatelnější?

 Odpověď: V podstatě jsou možné 2 varianty: darování dle darovací smlouvy nebo dědění po smrti a z toho vyplývající daň z převodu nemovitosti. Darování i dědění se řídí zákonem číslo č. 357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Základem pro darování nemovitosti je sepsání darovací smlouvy dle §628 a násl.obč.zákoníku. Darovací smlouvu si mohou sepsat rodiče s dětmi sami, ale na druhou stranu i zavkladovaná smlouva na KÚ může být v budoucnu prohlášena za neplatnou, když tam bude nějaká chyba, takže raději předat právníkovi. Darovací smlouva je nezbytná, aby řádně proběhl převod vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu. Na základě návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitosti, jehož součástí je darovací smlouva, povoluje následně katastrální úřad vklad nemovitosti. Měla by obsahovat alespoň:

  • Identifikační údaje dárce a obdarovaného (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození nebo rodné číslo)
  • Označení a popis darovaného majetku (u nemovitosti katastrální číslo)
  • Jednoznačně vyjádřenou vůli dárce danou věc darovat a jednoznačně vyjádřenou vůli obdarovaného věc přijmout
  • Datum podpisu
  • Podpis obou stran (v případě darování nemovitosti musí být podpis úředně ověřený)
  • Často se vpisuje do smlouvy věcné břemeno na dožití rodiče

 V zákoně o dani dědické, darovací a převodu nemovitosti je v § 19, odstavci 3) uvedeno, že od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině, přičemž do I. skupiny přitom patří příbuzní v řadě přímé a manželé, do II. skupiny patří např. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tedy, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů. Při splnění zákonných podmínek i spolužijící osoby (např. druh či družka).

V případě darování nemovitosti rodičů dětem se tak na dani darovací neplatí nic, nepodává se ani daňové přiznání na FÚ, protože je tento dar osvobozen od darovací daně.

Daň z převodu nemovitosti se v případě darování či dědictví neplatí. Stát na tyto způsoby nabytí nemovitého majetku pamatuje právě daní darovací a dědickou, ale ta je, jak jsem se již zmínil osvobozena v I. a II. skupině.

Nelze vložit komentář.